MIS

SỐ LIỆU DỰ ÁN

KHU VỰC

6 Tỉnh Dự Án
26 Huyện Dự Án
130 Xã Dự Án

VỐN GÓP

sum (NHTG)
sum (Đối ứng)
sum (Cộng đồng)

SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

sum (Tổng số hộ)
sum (hộ nghèo)
sum (Hộ DTTS)
sum (Hộ có chủ hộ là nữ)

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP THÔN

sum (Tổng số hộ)
sum (hộ nghèo)
sum (Hộ DTTS)
sum (Hộ có chủ hộ là nữ)

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG THEO HỢP PHẦN
Hợp phần 1: Phát triển CSHT thôn và xã0
Hợp Phần 2: Phát triển sinh kế bền vững0
Hợp Phần 3: Phát triển CSHT kết nối cấp huyện, Nâng cao năng lực, Truyền thông0
Hợp Phần 4: Quản lý dự án0
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (THP1.1, THP1.2, THP2.1, THP2.2, THP3.1)

Tên Hoạt ĐộngKhối lượng thực hiệnGiải ngân

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (THP3.2, THP3.3)

Tên Hoạt ĐộngGiải ngân
Tin Nhắn
No results found.